Looking for Work
Hà Nội, Việt Nam

Phan Thúc Định

Chức vụ:
FOUNDER/ CEO
Kinh nghiệm
14 Years
Superpower Skills:
Interaction Design User Research Figma

Làm việc tại IBM

 
  Xây dựng hệ thống BCCS đầu tiên tại Viettel
 
  Phụ trách công nghệ Vietcombank
 

  Trung tâm chuyên gia R&D GMO (Tokyo Nhật Bản)

 

Giám đốc công nghệ FSG (Fsoft)

 

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay