Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Quản lý Tính lương:

 

Cài đặt linh hoạt: Các loại bảng lương, các bảng lương hoàn toàn có liên kết với nhau. 

Bảng lương

Tính hợp: Toàn bộ công thức excel vào bảng tính lương.

Kết nối: cho phép kết nối với toàn bộ các phân hệ khác trên phần mềm để lấy dữ liệu phục vụ tính lương.

Tự động tính lương: Tự động sinh ra bảng lương đã cấu hình vào mỗi tháng.

Tối ưu nguồn lực doanh nghiệp

Hãy sử dụng dịch vụ MDO AI Office ngay bây giờ!

Đăng Ký Ngay