Hải Dương, Việt Nam

Nguyễn Thanh Tuyền

Role:
CTO
Superpower Skills:
10 years
Superpower Skills:
Technical Expertise Project Management Innovation and Creativity

Có 10 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm, Tư vấn giải pháp, Nghiên cứu công nghệ và Hoạch định Chiến lược.

 

  Tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại nhiều công ty, 

tập đoàn hang đầu như Viettel, HIPT, Axon Active…l

 
  Các chứng chỉ: Codility Award, Java, SQL, IBM Certified Solution Designer.

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay