Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Trương Đại Phong

Role:
SaaS Sales Manager
Experience
16 Years
Superpower Skills:
SaaS Product Knowledge Sales and Market Expansion Customer Lifecycle Management

Kinh nghiệm Quản lý dự án phát triển phần mềm (PM)

 
  Quản lý dự án tại các công ty lớn FPT Software, Vega, EFY
 

  Kinh nghiệm quản lý đội nhóm xây dựng các dự án 

có số lượng người dùng lớn, các dự án Big Data …

 

   Chứng chỉ: PMF, Predix

 

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay